Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса. Последиците за икономиката са пропорционални на продължителността и обхвата на въведените рестрикции, като с увеличаване на времето за решаване на проблема с разпространението на заразата, в затруднение изпадат все по-голям брой отрасли. Наложените ограничения засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 осъществи процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ИНК ЛАЗЕРИ ООД беше определен като бецефиент по процедурата и сключи договор.

Проект и главна цел: Проект BG16RFOP002-2.073-20714-С01 – “Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Бенефициент: ИНК ЛАЗЕРИ ООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. - eвропейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.